NHÂN SỰ BỘ MÔN Y SINH

NHÂN SỰ BỘ MÔN Y SINH

STT Họ và Tên Chức vụ, học phần giảng dạy Email
1 ThS. Huỳnh Trung Hiếu Trưởng Bộ môn, Giảng viên Giải phẫu hieuth@upes.edu.vn
2 ThS. Võ Thị Ngọc Thơ Giảng viên Sinh cơ thontv@upes.edu.vn
3 ThS. Trần Thái Ngọc Giảng viên Vệ sinh học, Y học ngoctt@upes.edu.vn
4 ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến Giảng viên Sinh hoá, Y học xuyenntk@upes.edu.vn
5 ThS. Phan Thanh Việt Giảng viên Giải phẫu, Dinh dưỡng viettp@upes.edu.vn
6 ThS. Tô Thị Bích Thuỷ Giảng viên Sinh lý học, Vệ Sinh học thuybtt@upes.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Thị Thuỷ Trâm Giảng viên Sinh hoá, Dinh dưỡng tramttn@upes.edu.vn

Leave a Reply