NHÂN SỰ BỘ MÔN ĐẠI CƯƠNG

NHÂN SỰ BỘ MÔN ĐẠI CƯƠNG

STT Họ và tên Chức vụ, học phần giảng dạy Email
1 ThS.GVC. Bùi Quốc Việt Trưởng Khoa, Giảng viên Tin học vietqb@upes.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Văn Tiền Giảng viên Tiếng Anh 1, 2 tienvn@upes.edu.vn
3 ThS. Huỳnh Thị Diệu Trang Giảng viên Tiếng Anh 1, 2 trangdth@upes.edu.vn
4 ThS. Đặng Anh Tuấn Giảng viên Tiếng Anh 1, 2 tuanad@upes.edu.vn
5 ThS. Trương Cẩm Quỳnh Giảng viên Tiếng Anh 1, 2 quynhct@upes.edu.vn
6 ThS. Lê Thị Thuý Giảng viên Tin học thuytl@upes.edu.vn
7 ThS. Lê Hồng Thạch Thảo Giảng viên Pháp luật đại cương thaothl@upes.edu.vn

Leave a Reply